God se Heilige Feeste Openbaar Sy Plan vir die Mensdom.

Elke jaar vier die United Church of God die jaarlikse Feeste van die Here soos beveel in Levitikus 23 en Deuteronomium 16. Hierdie feeste is ryk aan Christelike betekenis en verskaf doel en insig aan die Kerk, terwyl dit bydra tot ons hegte gemeente. Hulle bly die jaarlikse hoogtepunte vir die Kerk.

2024 & 2025 Kalenders

2024
Datum
Pasga *++
April 22
Ongesuurde Brood *
April 23-29
Pinkster*
Junie 16
Fees van Trompette*
Oktober 3
Versoendag*
Oktober 12
Huttefees*
Oktober 17-23
Die Agtste Dag*
Oktober 24
* Begin aand voor; ++ Waargeneem die vorige aand
2025
Datum
Pasga *++
April 12
Ongesuurde Brood *
April 13-19
Pinkster*
Junie 1
Fees van Trompette*
September 23
Versoendag*
Oktober 2
Huttefees*
Oktober 7-13
Die Agtste Dag*
Oktober 14
* Begin aand voor; ++ Waargeneem die vorige aand
Vir meer kalenders en besonderhede, sien ucg.org.

Bybelgedeeltes

1 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:  Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as heilige samekomste dit is my feestye.

The Sabbath

Ses dae lank kan werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit ‘n dag van volkome rus, ‘n heilige vierdag; géén werk mag julle doen nie dit is ‘n sabbat van die HERE in al julle woonplekke.

The Passover and Unleavened Bread

Dit is die feestye van die HERE, die heilige vierdae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. 5 In die eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die pasga van die HERE; 6 en op die vyftiende dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die HERE; sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet. 7 Op die eerste dag moet daar vir julle ‘n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. 8 Maar julle moet sewe dae lank aan die HERE ‘n vuuroffer bring. Op die sewende dag moet daar ‘n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie.’ ”

The Feast of Firstfruits

En die HERE het met Moses gespreek en gesê: 10 Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.  11 En hy moet die gerf voor die aangesig van die HERE beweeg, sodat julle welgevallig kan wees; die dag ná die sabbat moet die priester dit beweeg. 12 Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, ‘n jaaroud lam sonder gebrek as brandoffer aan die HERE berei, 13 en die spysoffer wat daarby behoort, twee tiendes van ‘n efa fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die HERE, ‘n lieflike geur, en daarby die drankoffer van wyn, ‘n kwart hin.14 En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God bring. Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. 

The Feast of Weeks

15 ‘Dan moet julle tel van die dag ná die sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees;  16 tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring. 17 Julle moet uit jul woonplekke twee beweegbrode bring; dit moet van twee tiendes van ‘n efa fynmeel wees; gesuurd moet dit gebak word as eerstelinge aan die HERE. 18 Julle moet ook by die brood sewe jaaroud lammers sonder gebrek en een jong bul en twee ramme bring. Hulle moet ‘n brandoffer aan die HERE wees saam met die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort as vuuroffer van lieflike geur aan die HERE. 19 En julle moet een bokram as sondoffer berei. Ook twee jaaroud lammers as dankoffer, 20 en die priester moet hulle saam met die eerstelingsbrood as beweegoffer voor die aangesig van die HERE beweeg saam met die twee lammers; dié moet aan die HERE heilig wees, ten voordele van die priester. 21 En julle moet op daardie selfde dag uitroep: ‘n heilige vierdag moet dit vir julle wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. Dit is ‘n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte. 

22 En as julle die opbrings van jul land oes, moet jy die kant van jou land as jy oes nie heeltemal afoes en die are wat val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die HERE julle God.  ”

The Feast of Trumpets

23 En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  24 "Spreek met die kinders van Israel en sê: In die sewende maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle ‘n rusdag wees, ‘n gedenkdag deur basuingeklank, ‘n heilige vierdag. 25 Géén beroepswerk mag julle doen nie; maar julle moet aan die HERE ‘n vuuroffer bring. ’ ”

The Day of Atonement

26 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:  27 Maar op die tiende van hierdie sewende maand is dit die versoendag. ‘n Heilige vierdag moet dit vir julle wees; dan moet julle jul verootmoedig en aan die HERE ‘n vuuroffer bring. 28 En op daardie selfde dag mag julle géén werk doen nie, want dit is ‘n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die HERE julle God. 29 Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. 30 Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, dié siel sal Ek uitroei onder sy volk uit.  31 Julle mag géén werk doen nie; dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. 
32 ‘n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet jul verootmoedig. Op die negende van die maand in die aand, van aand tot aand, moet julle jul sabbat hou. 

The Feast of Tabernacles

33 En die HERE het met Moses gespreek en gesê: 
34 Spreek met die kinders van Israel en sê: Op die vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit sewe dae lank die huttefees vir die HERE. 
35 Op die eerste dag moet daar ‘n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. 
36 Sewe dae lank moet julle aan die HERE ‘n vuuroffer bring. Op die agtste dag moet daar vir julle ‘n heilige vierdag wees, en julle moet aan die HERE ‘n vuuroffer bring. Dit is ‘n feestyd; julle mag geen beroepswerk doen nie. 

37 Dit is die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as heilige vierdae om aan die HERE ‘n vuuroffer te bring: ‘n brandoffer en spysoffer, ‘n slagoffer en drankoffers soos vir elke dag voorgeskrywe; 
38 behalwe die sabbatte van die HERE en behalwe julle gawes en behalwe al julle geloftes en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan die HERE gee.' 

39 Maar op die vyftiende dag van die sewende maand, as julle die opbrings van die land insamel, moet julle die fees van die HERE sewe dae lank vier; op die eerste dag is dit rusdag, en op die agtste dag is dit rusdag. 
40 En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van sierlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers, en sewe dae lank voor die aangesig van die HERE julle God vrolik wees. 
41 En julle moet dit as fees van die HERE sewe dae in die jaar vier. Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte. In die sewende maand moet julle dit vier. 
42 Sewe dae lank moet julle in hutte woon; almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon, 
43 sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders van Israel in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipteland uitgelei het. Ek is die HERE julle God. 
’ ”

44 So het Moses dan die feestye van die HERE aan die kinders van Israel bekend gemaak.

Die Bybel 1933/1953 vertaling

 

Onderhou die maand Abib en hou pasga vir die HERE jou God; want in die maand Abib het die HERE jou God jou in die nag uit Egipte uitgelei. 
2 En jy moet vir die HERE jou God as pasga kleinvee en beeste slag, op die plek wat die HERE sal uitkies om sy Naam daar te laat woon. 
3 Jy mag geen gesuurde brood daarby eet nie; sewe dae lank moet jy ongesuurde brode daarby eet, brood van ellende—want baie haastig het jy uit Egipteland uitgetrek—sodat jy al die dae van jou lewe die dag van jou uittog uit Egipteland in gedagtenis kan hou. 
4 En daar mag by jou sewe dae lank geen suurdeeg in jou hele grondgebied gesien word nie; ook mag niks van die vleis wat jy die eerste dag in die aand slag, tot die môre toe oorbly nie. 

Jy mag die pasga nie slag in een van jou poorte wat die HERE jou God aan jou gee nie. 
6 Maar op die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, moet jy die pasga slag, in die aand teen sononder, op die tyd van jou uittog uit Egipte. 
7 Dan moet jy dit kook en eet op die plek wat die HERE jou God sal uitkies; daarna moet jy in die môre omdraai en na jou tente gaan. 
8 Ses dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar ‘n feestyd vir die HERE jou God; dan mag jy geen werk doen nie. 

The Feast of Weeks Reviewed

Sewe weke moet jy tel; vandat die sekel die eerste keer in die ongesnyde graan geslaan word, moet jy sewe weke begin tel. 
10 Dan moet jy die fees van die weke hou vir die HERE jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, namate die HERE jou God jou sal seën. 
11 En jy moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE jou God, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet wat in jou poorte is, en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat by jou is, op die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon. 
12 En jy moet daaraan dink dat jy ‘n slaaf in Egipte was; en jy moet hierdie insettinge sorgvuldig hou. 

The Feast of Tabernacles Reviewed

13 Die huttefees moet jy sewe dae lank hou as jy van jou dorsvloer en jou wynpers insameling hou. 
14 En jy moet vrolik wees op jou fees, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is. 
15 Sewe dae lank moet jy vir die HERE jou God fees hou op die plek wat die HERE sal uitkies; want die HERE jou God sal jou seën in al jou inkomste en in al die werk van jou hande; en jy moet net maar vrolik wees. 

16 Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die HERE jou God verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die HERE verskyn nie; 
17 elkeen volgens die gawe van sy hand ooreenkomstig die seën van die HERE jou God wat Hy jou gegee het. 

Justice Must Be Administered

18 Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte wat die HERE jou God jou sal gee volgens jou stamme; en hulle moet die volk oordeel volgens ‘n regverdige regspraak. 
19 Jy mag die reg nie verdraai nie; jy mag nie partydig wees nie; ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. 
20 Geregtigheid, geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die HERE jou God jou sal gee. 

21 Jy mag vir jou nie ‘n heilige boomstam—enige boom—plant langs die altaar van die HERE jou God wat jy vir jou sal maak nie. 
22 Ook mag jy vir jou geen klippilaar, wat die HERE jou God haat, oprig nie.

 

Die Bybel 1933/1953 vertaling

Verstaan die Heilige Dae

1 Die Pasga

1 Die Pasga

Waarom Moes Jesus Christus Sterf? Die meeste van ons het gehoor dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, maar wat beteken dit regtig? Waarom was Sy dood nodig?
Read more
2 Die Fees van Ongesuurde Brode, Eerste Dag

2 Die Fees van Ongesuurde Brode, Eerste Dag

Die Les om Sonde te Verlaat—Die 7 dae van Ongesuurde Brode herinner ons daaraan dat ons met God se hulp alle vorme van sonde in alle areas van ons lewe moet verwyder en vermy.
Read more
3 Die Fees van Ongesuurde Brode, Laaste Dag

3 Die Fees van Ongesuurde Brode, Laaste Dag

Groei soos Christus—Ongesuurde brode is ook simbolies van Christus in ons, die sondelose Brood van die Lewe uit die Hemel, wat vir ons lewe gee.
More
4 Die Pinksterfees

4 Die Pinksterfees

Die Eerstelinge van God se Oes—Pinkster dien as 'n herinnering dat God Sy Heilige Gees skenk aan die eerstelinge van Sy geestelike oes.
Read more
5 Die Fees van Trompette

5 Die Fees van Trompette

'n Keerpunt in die Geskiedenis—Die Fees van Trompette beeld die terugkeer van Jesus Christus na die aarde uit om die Koninkryk van God te vestig.
Read more
6 Die Versoendag

6 Die Versoendag

Verwydering van Sonde se Oorsaak en Versoening met God—Die Versoendag behels nie net die vergifnis van sonde nie; dit beeld ook die verwydering van die primêre oorsaak van sonde, Satan, uit.
Read more
7 Die Huttefees

7 Die Huttefees

Jesus Christus Regeer oor die Hele Aarde—God se plan vir die mensdom behels die herstel van alle dinge. Die 7 dae Huttefees simboliseer die herstelproses.
Read more
8 Die Agtste Dag

8 Die Agtste Dag

Die Ewige Lewe Word aan Almal Aangebied — Wat het God in gedagte vir diegene wat nog nooit in Christus geglo het of enige van God se waarheid verstaan het nie? Hoe voorsien die Skepper vir hulle in Sy plan?
Read more

God se Plan Volgens Sy Heilige Dae

God se Plan Volgens Sy Heilige Dae

In ons gratis studiegids sal u die volgende ontdek:

Kry u Gratis Gids
UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.